• Regulamin Internatu  ZS Nr 1 w Grajewie

    • REGULAMIN  WEWNĘTRZNY  INTERNATU

     ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR 1  W  GRAJEWIE

      

      

     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     §1

      1. Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swojej godności i swoich praw.
      2. Każdy wychowanek posiada wszystkie prawa zawarte w niniejszym regulaminie bez względu na różnice  wyznaniowe, polityczne, majątkowe czy pochodzenie społeczne. W korzystaniu ze swoich praw każdy wychowanek podlega jedynie takim ograniczeniom, które ustala poniższy regulamin wyłącznie w celu zapewnienia uznania i poszanowania praw i wolności innych wychowanków i pracowni-ków internatu.
      3. Wychowanek nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający, uwłaczający jego honorowi lub dobremu imieniu.
      4. Wychowanek nie może być zmuszany do przynależności do jakiegokolwiek stowarzyszenia lub organizacji.
      5. Wychowankowie mają prawo do uczestnictwa w pracach funkcjonujących sekcji, Młodzieżowej Rady Internatu, a także do zgłaszania propozycji i wniosków.
      6. Wychowanek ma prawo do pełnego rozwoju osobowości poprzez naukę i rozwijanie zainteresowań w  różnorodnych formach organizo-wanych w placówce i poza nią.
      7. Wychowanek ma obowiązek współuczestniczenia w życiu społecznym internatu.
      8. Wychowankowie mają prawo do jednakowej obrony przed dyskryminacją, mają też prawo odwołania się do odpowiednich instancji przeciw działaniom stanowiącym naruszenie jego praw.
      9. Wychowanek ma prawo do tego, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach być wysłuchanym  przez wychowawców, kierownika internatu i Młodzieżową Radę Internatu.
      10. Młodzieżowa Rada Internatu ma prawo do proponowania zmian w celu ulepszenia życia w placówce,  w  tym  planu  wychowawczego  i planu profilaktyki oraz kalendarza  imprez i uroczystości, a także konsultowania zadań i problemów podejmowanych przez wycho-wanków, wychowawców i kierownika internatu.

     §2

     1. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków, bez względu na ich wiek oraz typ szkoły, do której uczęszczają.
     2. Obowiązek zaznajomienia wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami normującymi zasady przebywania w internacie spoczywa na wychowawcach grup.
     3. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

     §3

     1. Internat zapewnia zakwaterowanie wychowankom w czasie trwania roku szkolnego tj. od dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego do dnia  zakończenia zajęć dydaktycznych.
     2. W okresie ferii internat nie zapewnia wychowankom opieki wychowawczej i wychowankowie nie mogą w nim przebywać.

     §4

     Mieszkańcy internatu muszą liczyć się z koniecznością udostępniania kilka razy w roku swoich pokoi (np. na czas zjazdu absolwentów szkoły, organizacji zimowiska czy innych okoliczności). W związku z powyższym  wychowankowie internatu na czas swojego wyjazdu mają obowiązek zabezpieczenia swoich osobistych rzeczy  (przedmiotów) zgodnie z ustaleniami podjętymi przez kierownika internatu na daną okoliczność.

      

     1. KODEKS  WYCHOWANKA

     Kodeks  wychowanka  zawiera  prawa i obowiązki wychowanka. Zobowiązuje wychowanków do rzetelnej nauki,  okazywania  szacunku  dorosłym  i rówieśnikom, tworzenia przyjaznej atmosfery. Zachęca on do stawiania sobie wyższych  wymagań  i realizowania własnej osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach życia. Kodeks określa zasady współżycia wychowanków i wychowawców, które powinny opierać się na wzaje-mnym zrozumieniu, życzliwości i szacunku.

      

     Prawa wychowanka internatu

     §5

     Wychowanek ma prawo do:

     1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
     2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
     3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach (np. sportowych, artystycznych) prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.
     4. Współuczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw bytowych młodzieży poprzez przedstawicieli samorządu.
     5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamie-szkania w internacie.
     6. Prezentowania swoich opinii i wniosków dotyczących życia w internacie.
     7. Uczenia się po godzinie 22.00 pod warunkiem, że nie zakłóca to spokoju i wypoczynku innych, lecz nie dłużej niż do godziny 24.00 - za zgodą wychowawcy.
     8. Warunków pobytu w internacie zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.
     9. Zwracania się do wychowawców grup, kierownika internatu we wszystkich istotnych sprawach i uzyskania od nich pomocy.
     10. Poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych w relacjach rodzinnych i korespondencji.

      

     Obowiązki wychowanka internatu

     §6

     Wychowanek ma obowiązek:

     1. Sumiennego uczęszczania na zajęcia szkolne.
     2. Systematycznego i rzetelnego przygotowywania się do zajęć szkolnych.
     3. Podporządkowywania się zaleceniom wychowawców i zarządzeniom kierownika internatu.
     4. Współdziałania w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie.
     5. Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu.
     6. Uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu i środowiska.
     7. Współuczestniczenia w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą.
     8. Kulturalnego zachowywania się w internacie i poza nim.
     9. Zgłaszania z wyprzedzeniem, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych odbywających się poza internatem oraz dostarczenia pisemnego potwierdzenia tego faktu przez rodziców.
     10. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
     • Okazywania szacunku pracownikom internatu oraz innym osobom przebywającym na terenie placówki;
     • Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
     • Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi oraz godności i wolności osobistej drugiego człowieka
     • Zapobiegania szkodliwym dla zdrowia nałogom – zabrania się wychowankom palenia tytoniu (w tym  e-papierosów  i  liquidów),  posiadania i picia alkoholu oraz używania środków odurzających;
     • Dbania o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia;
     • Regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie.

     §7

     Ponadto wychowanek obowiązany jest do przestrzegania następujących szczegółowych ustaleń:

     1. Codziennego sprzątania pokoi oraz przeprowadzania dwa razy w tygodniu porządków generalnych (wtorek i czwartek lub inne dni do ustalenia).
     2. Przestrzegania zakazu wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów ( w tym odpadków).
     3. Przestrzegania ciszy w czasie nauki własnej, tj. od 17.00 do 19.00; w czasie nauki obowiązuje zakaz przebywania poza swoim pokojem, opuszczania internatu oraz przyjmowania osób odwiedzających.
     4. Uzyskania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu, jak również wyjazd poza teren Grajewa  oraz  odnotowanie  tego  faktu w zeszycie wyjść.
     5. Wyjazd wychowanka do domu w trakcie tygodnia spowodowany chorobą lub inną ważną sytuacją rodzinną następuje po telefonicznym uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) i wychowawcą. W tej sytuacji rodzic (opiekun prawny) przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
     6. Powrotu do internatu w porze letniej do godz. 21.00 i w porze zimowej do 20.30.
     7. Nocowanie wychowanka poza internatem jest możliwe w sytuacji uprzedniej pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego). W tej sytuacji rodzic (opiekun prawny) przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
     8. Przestrzegania godzin posiłków i nie wynoszenia naczyń  ze stołówki.
     9. Ponoszenia odpowiedzialności za to, by osoby odwiedzające swoim zachowaniem nie naruszały regulaminu internatu. Odwiedzający mają obowiązek wpisania się do zeszytu gości i pozostawienia w pokoju wychowawców legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości.
     10. Szanowania mienia internatu i współmieszkańców, nie zmieniania zastanego układu i porządku ( nie wolno przestawiać i dostawiać mebli, na ścianach i meblach nie wolno przyklejać plakatów i ozdób).
     11. Zgłaszania na bieżąco wychowawcy zauważone zniszczenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu będącego wyposażeniem internatu.
     12. Bezwzględnego przestrzegania zakazu dorabiania kluczy do pomieszczeń internatu,  a zwłaszcza, do swojego pokoju.
     13. Każdorazowo wychodząc z pokoju zamykania drzwi na klucz i zabierania klucza ze sobą, (jeśli pozostaje na terenie internatu), bądź odwieszania klucza na tablicy (gdy opuszcza internat).
     14. Używania bez wiedzy właściciela cudzej własności ( np. telefonu komórkowego, odzieży, kosmetyków itp.).
     15. Pozostawania w internacie w czasie zajęć szkolnych ( pozostanie w placówce możliwe jest w uzasadnionych  przypadkach  jedynie  za  wiedzą  i zgodą wychowawcy lub kierownika placówki).
     16. Przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, zgodnie z poniższym zapisem:
     •            7.00 - pobudka,
     • 7.00 – 7.15 - toaleta poranna, sprzątanie pokoi
     • 7.15 – 7.30 – śniadania
     • 7.30 – 7.45 – przygotowanie do zajęć szkolnych
     • 7.45 – 8.00 -  wyjście do szkoły
     • 8.00 – 15.45 – Zajęcia szkolne
     • 12.20 – 16.00 – obiad
     • 16.00 – 16.45 – czas wolny
     • 16.45 – 17.00 – przygotowanie do nauki własnej
     • 17.00 – 19.00 - nauka własna
     • 18.00 – 18.30 – kolacja ( w przerwie nauki własnej)
     • 19.00 – 19.30 – czas wolny
     • 19.30 – 21.30 – czas wolny zorganizowany, zajęcia indywidualne
     • 21.30 – 22.00 – czynności przygotowujące do ciszy nocnej (toaleta wieczorna)
     • 22.00 – 7.00 – Cisza nocna
     1.  NAGRODY I  KARY

     Nagrody

     §8

      

     Za wzorowe, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę oraz przykładną postawę w pracy na rzecz społeczności internackiej i wzorowe zachowanie wychowanek może otrzymać nagrodę w postaci:

     1. Udzielenia pochwały przez wychowawcę grupy.
     2. Udzielenie pochwały przez kierownika wobec całej młodzieży.
     3. Wysłania listu pochwalnego do dyrekcji szkoły i rodziców.
     4. Innej formy ustalonej przez Radę Wychowawców Internatu.

     Kary

     §9

     1. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność internacką, nieprzestrzeganie regulaminu internatu oraz nie wywiązywanie się z obowiązków – wychowanek może być ukarany:

      

     1. upomnieniem ustnym przez wychowawcę w rozmowie indywidualnej;
     2. naganą;

     - udzieloną przez wychowawcę wobec grupy;

     - udzieloną przez kierownika internatu  z powiadomieniem rodziców i upublicznieniem wiadomości (na tablicy ogłoszeń) z ostrzeżeniem wydalenia z placówki;

     1. pozbawieniem  prawa zamieszkania na określony czas z możliwością powrotu;
     2. nieprzyjęciem do internatu w następnym roku szkolnym;
     3. usunięciem z internatu, skreśleniem z listy wychowanków w przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust.2 dokonanym na podstawie uchwały Rady Wychowawców Internatu.

      

     1. Za szczególne przypadki naruszenia postanowień regulaminu placówki uważa się:
     1. stwarzanie sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu współmieszkańców, wychowawców, pracowników internatu i innych osób;
     2. spożywanie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie internatu;
     3. rozprowadzanie, udostępnianie lub przyjmowanie środków odurzających oraz przebywanie pod ich wpływem na terenie obiektu;
     4. kradzież i inne czyny niezgodne z prawem;
     5. niszczenie mienia internatu i współmieszkańców;
     6. przebywanie w internacie osób postronnych w godzinach nocnych;
     7. samowolne opuszczenie placówki w godzinach nocnych;
     8. stwierdzenie użycia na terenie placówki agresji lub przemocy wobec innych osób;
     9. niewłaściwe, lekceważące zachowanie wobec wychowawców, kierownika lub innych pracowników internatu;
     10. nieregulowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dłużej niż 2 miesiące;
     1. Uczeń skreślony z listy mieszkańców internatu nie ma prawa ponownego zamieszkania w internacie
     1. karę pozbawienia miejsca w internacie stosuje się wobec wychowanków, którzy nie uczestniczą w zajęciach szkolnych bez usprawie-dliwienia;
     2. kolejność stosowania w/w kar, w zależności od charakteru wykroczenia, nie musi być przestrzegana;
     3. kara usunięcia wychowanka z placówki może być zastosowana również w przypadku, kiedy wychowawcy (kierownik internatu) wykorzystali wszystkie dostępne możliwości oddziaływań wychowawczych, a wychowanek nadal nie akceptuje reguł obowiązujących w społeczności internackiej;

     §10

     1. Nie można nakładać dwóch kar jednocześnie za to samo przewinienie.
     2. O szczególnych przypadkach łamania niniejszego regulaminu przez wychowanka zawiadamiani są rodzice/opiekunowie prawni. Poinformo-wanie rodziców nie jest karą.
     3. Rodzice/opiekunowie prawni lub wychowankowie mogą odwoływać się od kar w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o udzielonej karze do Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie.

     Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni, po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków. Kara maże być pozostawiona, anulowana lub zawieszona w zależności od ustalonych okoliczności. Opinia samorządu wychowanków nie jest wiążąca dla Dyrektora.

     1. Wychowankowie usunięci dyscyplinarnie z internatu nie mają prawa odwiedzin w pokojach młodzieży.

      

     1. PRZEPISY  ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

     §11

     Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas wszelkich czynności i prac na terenie internatu, a w szczególności:

     1. Znać regulamin internatu oraz obowiązujące w placówce procedury;
     2. Znać ogólne zasady przeciwpożarowe i plan ewakuacyjny na wypadek pożaru oraz brać udział w ćwiczebnych alarmach pożarowych organizowanych przez placówkę (Kierownika Internatu) i Straż Pożarną;
     3. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu w tym e-papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, narkotyków, medykamentów i innych substancji psychoaktywnych. Obowiązuje całkowity zakaz bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, a także przebywania w towarzystwie takich osób;
     4. Przestrzegać zakazu używania w pokojach mieszkalnych niedozwolonych przedmiotów i narzędzi elektrycznych;
     5. Nie używać na terenie internatu otwartego ognia, tj. świeczek, kadzidełek itp. Nie pozostawiać bez dozoru świecących się lampek w po-kojach, ładowarek do telefonów komórkowych oraz laptopów.
     6. Podczas nauki własnej oraz w porze nocnej przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i scho-wane);
     7. Nagrywać dźwięk i obraz za pomocą telefonu  jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej;
     8. Przestrzegać zakazu głośnego odtwarzania muzyki w pokojach mieszkalnych z urządzeń audiowizualnych;
     9. Niezwłocznego zgłoszenia  wychowawcy, a także odpowiednim organom policji zaginięcia lub kradzieży telefonu.

     §12

     1. Naruszanie przez wychowanka zasad używania telefonów komórkowych na terenie internatu powoduje odebranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.
     2. Wychowankowie  zobowiązani  są  do  pozostawiania  klucza  od  swojego  pokoju  na  „tablicy” na portierni  przy  każdorazowym  wyjściu   z internatu.
     3. Wychowawca ma prawo wejść do pokoi wychowanków o każdej porze.
     4. Wychowanek uczestniczący w różnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, kluby sportowe (i inne), korzystający z korepetycji poza internatem powinien dostarczyć wychowawcy grupy pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na tę aktywność.
     5. Wszystkie zauważone usterki i awarie, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu należy natychmiast zgłaszać wychowawcy grupy, pracownikowi dyżurującemu lub kierownikowi internatu.
     6. Wszelkie prace związane z drobnymi naprawami wykonane mogą być przez wychowanka za zgodą wychowawcy i pod jego opieką lub opieką konserwatora.
     7. W przypadku choroby wychowanek powinien niezwłocznie  zgłosić się do wychowawcy lub kierownika internatu.
     8. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków (np. ubranie, buty, telefony, aparaty fotograficzne, komputery, biżuterie i inne wartościowe przedmioty, w tym środki pieniężne) pozostawione w nie zamkniętych pomieszczeniach: pokojach, łazienkach, świetlicach i innych.

     §13

     1. Odpowiedzialność materialna wychowanka obejmuje:

      

     1. szkody wyrządzone w majątku internatu;
     2. roszczenia placówki powstałe wskutek nieterminowego uiszczania opłat za pobyt w internacie;
     3. wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną i regulaminową w przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu/wyposażenia mienia placówki.
     4. wychowanek odpowiada osobiście za szkody przez siebie spowodowane, jednak w przypadku, gdy szkoda powstała w zajmowanym pokoju wieloosobowym i nie ma możliwości ustalenia sprawcy szkody, mieszkańcy danego pokoju ponoszą odpowiedzialność w częściach równych za wyrządzone szkody w jego wyposażeniu i wyglądzie oraz pomieszczeniach wspólnych lub mieniu internatu.
     5. za szkody wyrządzone w mieniu internatu przez gościa lub osobę odwiedzającą odpowiada solidarnie wraz z tymi osobami mieszkaniec przyjmujący te osoby.

      

     1. INSTRUKCJA BHP I PRZECIWPOŻAROWA

     §14

     Zabrania się:

     1. Przywożenia do internatu i korzystania w pokojach mieszkalnych z urządzeń elektrycznych (telewizor, toster, gofrownica, opiekacz, grzałka, żelazko itp. ) . Można z nich korzystać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
     2. Przywożenia do internatu grzejników elektrycznych i korzystania z nich w okresie jesienno – zimowym w pokojach mieszkalnych .
     3. Dokonywania jakiegokolwiek manipulowania przy instalacji i urządzeniach elektrycznych (lampy oświetleniowe, gniazda, kontakty itp.).
     4. Używania otwartego ognia (np. palenia papierosów, świec, kadzidełek).
     5. Wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie.
     6. Zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach.

      

      

     Grajewo, wrzesień 2018 rok

      

      

     Opracował: I. Chojnowski – Kierownik Internatu Zespołu Szkół  Nr 1 w Grajewie

     Zatwierdził: G.R. Curyło  – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie