• Koła zainteresowań

    • ZAJĘCIA DODATKOWE dla uczniów fakultetu geograficznego klas 3

    • Termin: poniedziałek, 8. godzina lekcyjna, pracownia 112.  

      Cel: przygotowanie uczniów do matury
              - 
     powtarzanie, utrwalanie i uzupełnianie wiadomości,
                
      ćwiczenie umiejętności kluczowych potrzebnych przy rozwiązywaniu arkusza matu-
                    ralnego,
                - 
     ćwiczenie znajomości mapy fizycznej i politycznej świata oraz mapy fizycznej i admi-
                    nistracyjnej Polski,
              - 
     konsultacje dla rozwiązujących zadania samodzielnie.

     prowadząca: Elżbieta Pawłowska

    • KOŁO MŁODYCH HISTORYKÓW

    • Zajęcia dla uczniów klas pierwszych

     W programie zajęć znajdą się między innymi takie zagadnienia jak:
            1. Warsztat naukowy historyka.
            2. Historia XX wieku:
                - cywilizacja XX wieku to klęska czy triumf człowieka?
                - polityka – wojna – człowiek,
                - czy to naprawdę koniec historii?

     Zajęcia odbywać się będą we wtorki na 8 godz. lekcyjnej w sali 101

     Naszą dewizą będzie motto: Historia magistra vitae est

     Prowadzący zajęcia: Jarosław Kozikowski

    • ZAJĘCIA DODATKOWE dla uczniów fakultetu historycznego klas 2 i 3

    • Zajęcia te będą dodatkową godziną przeznaczoną dla uczniów klas drugich fakultetu historycznego. Jednym z głównych zadań fakultetu z historii  jest  przygotowanie  uczniów  do  matury z historii na poziomie rozszerzonym.

     Celem zajęć będzie:

     1. Przygotowanie uczniów do odkrywania historii, wyrobić w nich naukowe po-dejście do przeszłości.
     2. Nabycie umiejętności obiektywnej i krytycznej oceny przeszłości, krytycznego stosunku do różnych źródeł informacji.
     3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności myślenia historycznego.
     4. Kształtowanie umiejętności badawczych uczniów.
     5. Redagowanie tekstów historycznych. 
                    
     Naszym mottem będą słowa George`a Santayany:
               „Kto nie pamięta historii ,skazany jest na jej ponowne przeżycie”. 

     Zajęcia odbywać się będą w środy na 1 lekcji (klasa 2) w sali 101 
     Zajęcia odbywać się będą we wtorki na 3 i 4 lekcji (klasa 3) w sali 101

     Prowadzący zajęcia: Jarosław Kozikowski

    • ZAJĘCIA DODATKOWE dla uczniów fakultetu biologicznego klas 3

    • Termin: wtorek, 7. godzina lekcyjna, sala 207

      

     Program: Biologia w zakresie rozszerzonym.

      

     Cel i metody:

     - Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z poszczególnych działów we-dług zagadnień podanych w podstawie programowej

     - Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych,

     - Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

      

     Prowadzący: Helena Baranowska

    • ZAJĘCIA DODATKOWE z języka rosyjskiego dla uczniów klas 3

    • Termin: piątek, 2. godzina lekcyjna, pracownia 204
      
     Cel spotkań:
     - przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego na pozio-mie podstawowym,
     - doskonalenie umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania
     i mówienia w języku rosyjskim,
     - rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
      
     Prowadzący: Maria Merska
      
    • KONSULTACJE PRZEDMATURALNE z języka angielskiego dla uczniów klas 3

    • ŚRODA - 4 godz. lekcyjna                   PIĄTEK - 5 godz. lekcyjna

     SALA nr 103

     Cel zajęć:

     • usprawnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie leksyki i konstrukcji gramatycznych objętych wymaganiami podstawy pro-gramowej dla liceum ogólnokształcącego;
     • zapoznanie uczniów ze strukturą i przebiegiem ustnego egzaminu matural-nego.

                                                                                                    Prowadzący zajęcia: Ewa Krajewska

    • ZAJĘCIA DODATKOWE z chemii dla uczniów klas 3

    • TERMIN: czwartek, 3 i 4 godzina lekcyjna, sala 210

     CEL:
     - powtórzenie wiadomości z poszczególnych działów podstawy programowej
      - uzupełnienie wiadomości
      - doskonalenie umiejętności przedmiotowych
      - rozwiązywanie zadań arkusza maturalnego w zakresie rozszerzonym
      - przygotowanie uczniów do udziału w konkursie chemicznym

                                                                     PROWADZĄCA: Bożena Paliwoda