• Rys historyczny

   • Tekstowa podstrona

     • 1919 r.
      • Pierwsze kroki

       Pierwsze kroki

            Dzieje Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie sięgają roku 1919, kiedy to dr Antoni Gajdziński z żoną Marią założyli niższe trzykla-sowe gimnazjum koedukacyjne liczące ok. 80 uczniów oraz kilku niewykwalifikowanych nauczycieli, niemają-ce jednak statusu placówki państwowej. Jego pierw-szym dyrektorem został nauczyciel matematyki – Stani-sław Thomas. Rok później, dokładnie 28 kwietnia 1920 roku, starania dyrekcji zwieńczone zostały sukcesem, bowiem grajewska szkoła otrzymała niepełne prawa państwowe, a 1 sierpnia tego samego roku gimnazjum zostało w końcu upaństwowione. Mianowano też nowe-go dyrektora placówki – Władysława Wajdowicza, któ-ry z wielkim rozmachem przystąpił do wypełniania po-wierzonych mu zadań. Utworzył koedukacyjne gimna-zjum humanistyczne z trzema salami wykładowymi, pracownią fizyczną, pracownią robót ręcznych – intro-ligatorską i stolarską, salą nauczycielską i kancelarią szkolną. Świadomy tego, że tylko wysoko wykwalifiko-wana kadra pedagogiczna jest gwarantem sukcesu dy-daktyczno-wychowawczego, zatrudnił nauczycieli ma-tematyki, fizyki, rysunku i robót ręcznych, którzy przy-jechali do Grajewa z Warszawy. W późniejszych latach wśród grona preceptorów znalazły się tak wybitne oso-by jak prof. Lucjan Kochanowski – absolwent Akade-mii Sztuk Pięknych w Monachium i, jak fama głosi-ła, uczeń samego Jana Matejki czy prof. Leon Tokaryk – wybitny wykładowca fizyki i chemii znający dzie-więć języków. Dyrektor Wajdowicz przystąpił też do tworzenia biblioteki, która w roku szkolnym 1933/1934 posiadała już 2750 woluminów, do czego przyczynili się także kolejni dyrektorzy – pasjonaci i miłośnicy kul-tury: Lucjan Kochanowski, Aleksander Metelski, Kazi-mierz Mętlewicz i Wiesław Dzwonkowski.

     • 1923 r.
      • Nasz Patron

       Nasz Patron

          Mikołaj Kopernik patronuje szkole od 1923 r., a jego wybór nie był w  żadnym razie przypadkowy. Gimna-zjum w Grajewie, położone tuż przy granicy z Prusami Wschodnimi, miało odegrać bardzo ważną rolę w pro-pagowaniu polskości. Polacy zamieszkujący teren prus-ki, nazywani Mazurami, wysyłali swoje dzieci do gra-jewskiej placówki oświatowej, a te – po ukończeniu edukacji – wracały do swoich małych ojczyzn, by tam krzewić miłość do polskiej ziemi, jej tradycji i  kultury.

     • 1932-1948
      • Od reformy do reformy

       Od reformy do reformy

           Reforma szkolna z 11 marca 1932 roku wprowadziła bardzo duże zmiany w dotychczasowej strukturze gra-jewskiej placówki. Ośmioletnie gimnazjum zostało bo-wiem przekształcone w dwustopniową szkołę średnią (niższy poziom to czteroletnie gimnazjum, wyższy – dwuletnie liceum). Pierwsi licealiści, którzy pobierali nauki i przygotowywali się do egzaminu dojrzałości zgodnie z ustawą z 1932 roku, otrzymali swoje świade-ctwa maturalne tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej – w czerwcu 1939 roku.

           1 lutego 1940 roku Rosjanie przekształcili grajewską placówkę, zgodnie ze wzorcem radzieckim, w 10-letnią Szkołę Średnią z językiem wykładowym polskim. Wprowadzili dodatkowe przedmioty nauczania, takie jak język rosyjski, geografia ZSRR oraz historia i Kon-stytucja Związku Radzieckiego. Wyeliminowali nato-miast religię i język łaciński. Światli nauczyciele, świa-domi zagrożenia, jakie wiązało się z reformą szkoły, utworzyli Towarzystwo Tajnej Szkoły Polskiej i prowa-dzili tajne nauczanie według programów sprzed wrze-śniowej hekatomby 1939 roku.

           W 1945 roku szkoła wznowiła swoją działalność dy-daktyczno-wychowawczą według ustawy z 1932 roku. Pierwszy po wojnie egzamin maturalny zorganizowano
       w dniach 16-19 czerwca 1947 roku. Jeden z ówczes-nych maturzystów, Władysław Zambrowski, namalował portret Mikołaja Kopernika, który uroczyście odsłonię-to 19 października 1947 roku.

           Kolejna reforma szkolna z 4 maja 1948 roku spowo-dowała utworzenie w naszym mieście szkoły ogólno-kształcącej stopnia licealnego na podbudowie siedmio-letniej szkoły podstawowej. Natomiast 21 sierpnia tego samego roku Ministerstwo Oświaty zatwierdziło nazwę grajewskiej placówki średniej – Liceum Ogólnokształ-cące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Warto dodać, że nazwa ta funkcjonuje do dziś.

      • Życie kulturalne szkoły

       Życie kulturalne szkoły

           Nauczyciele grajewskiego gimnazjum dbali o rozwój intelektualny swoich uczniów, zaszczepiali w nich róż-ne pasje, stwarzali możliwości do ich rozwijania, pielę-gnowali w młodych ludziach potrzebę czynnego ucze-stniczenia w życiu kulturalnym. I dlatego organizowali w szkole zajęcia pozalekcyjne, wśród których dużym zainteresowaniem cieszył się teatr szkolny założony przez nauczyciela języka polskiego – Jana Loranca. Gi-mnazjaliści wystawili wiele sztuk, np. Śluby panieńskie i Damy i huzary Aleksandra Fredry, Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, fragmenty Dziadów czy Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 

           Chór, Gimnazjalny Klub Sportowy oraz harcerstwo to kolejne formy aktywności ucznia zainteresowanego inwestycją we  własny  rozwój intelektualny,  duchowy  i artystyczny.