• Organizacja roku szkolnego

      • KLAUZULA INFORMACYJNA

      • 18.09.2018 12:51
      • Podstawa prawna: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywa-nia i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich da-nych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

      • więcej